Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Physiology and Pharmacology

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانVolume 5, Number 0 (2021-9)


The effect of intensity interval training and Tribulus terrestris supplementation on fibroblast growth factor 21 and adiponectin in obese women
تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل خارخاسک بر فاکتور رشد فیبروبلاست21 و آدیپونکتین در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and chronic effects of different types of physical activity on beta-endorphin
آثار حاد و مزمن انواع فعالیت های بدنی بر بتااندورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrical Synapses of the dentate gyrus do not change morphine state-dependent learning
سیناپس های الکتریکی شکنج دندانه ای یادگیری وابسته به وضعیت مورفین را تغییر نمی دهند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approaches to the use of herbal antiviral compounds against Covid 19 using therapeutic experiences in coronavirus infections of animals
رهیافتهایی در استفاده از ترکیبات گیاهی ضدویروسی علیه کووید 19 با بهره گیری از تجربیات درمانی در عفونت‌های کروناویروسی حیوانات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of Cinnamomum zeylanicum aqueous extract on cognitive deficits in a rat model of Alzheimer’s disease
بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سینامون (Cinnamomum zeylanicum) بر نقایص ادراکی در مدل حیوانی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monophosphoryl lipid A switches microglia to secrete chemokines
مونو فسفوریل لپید-آ میگروگلیاها را به سمت ترشح کموکاین سوق می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the relationship between circadian rhythms and opioid addiction
مروری بر رابطه بین ریتم‎های سیرکادین و اعتیاد به اوپیوئیدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the interactive effect of Salvia officinalis (sage) and the rhizome of Cyperus rotundus L. hydroalcoholic extracts on stress-induced memory impairment in adult male mice
بررسی اثر تداخلی عصاره های هیدروالکلی مریم‌گلی و ریزوم اویارسلام بر تخریب حافظه ناشی از استرس در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intergenerational transfer of cognitive phenotypes from Lamarck theory to epigenetic mechanisms
انتقال بین‌نسلی فنوتیپ‌های شناختی از تئوری لامارک تا مکانیسم‌های اپی‌ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of musclin, exercise-induced myokine on glycosylated haemoglobin of hyperlipidemic rats with type 1 diabetes
اثر ماسلین، مایوکاین ناشی از فعالیت ورزشی بر هموگلوبین گلیکوزیله موش های مبتلا به هایپرلیپیدمی و دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2020-6)


Evaluation of the effectiveness of ginger extract on various specialized indicators of sperm motility, testicular weight, hematology and immune response in fowls
ارزیابی کارایی عصاره زنجبیل بر انواع شاخص های تخصصی تحرک اسپرم، وزن بیضه، هماتولوژی و پاسخ ایمنی در ماکیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of carcinogenic effects and cytotoxicity of malathion in mice (invitro & invivo)
مطالعه اثرات سرطان‌زایی و سمیت سلولی مالاتیون در موش سوری در شرایط درون تنی و برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anti-inflammatory and antioxidant effects of hydroalcoholic extract of saffron petals on polycystic ovary syndrome in mice
بررسی اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گلبرک زعفران بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of semen quality and fertility in male broiler breedert fed conjugated linoleic acid
ارزیابی کیفیت منی و باروری خروس گله مادر گوشتی تغذیه‌شده با اسید لینولئیک مزدوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intracerebroventricular injection of streptozotocin on memory, reactive oxygen species of brain mitochondria, and β-amyloid plaques in rat hippocampus
بررسی تاثیر تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین بر حافظه، میزان گونه‌های واکنش‌پذیر اکسیژن میتوکندری مغز و تعداد پلاک های بتاآمیلوئیدی در هیپوکمپ موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined training and vitamin D supplement consumption on some indicators of muscle damage, inflammation and antioxidants in addicted women
تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل‌دهی ویتامین D بر برخی شاخص‌های آسیب عضلانی، التهابی و آنتی‌اکسایشی زنان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of common complications of therapeutic plasma exchange in patients admitted to Neurology ward of Shahid Faghihi and Namazi hospitals in 2018-2019
تعیین شیوع عوارض شایع پلاسمافرزیس‌درمانی در بیماران بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان‌های شهید فقیهی و نمازی در سال 98-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep brain stimulation as a therapeutic approach in Alzheimer’s disease
تحریک عمقی مغز به عنوان یک رویکرد درمانی در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2020-3)


Effects of high intensity interval training and low intensity continuous training on some elements of reverse cholesterol transport in male wistar rats after high fat diet
تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی کم شدت بر برخی عناصر انتقال معکوس کلسترول در موش های های نر ویستار بعد از رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training on consolidation of spatial memory and CREB protein index in the hippocampal tissue of sleep deprived young rats
تاثیر تمرین ‌هوازی بر تثبیت حافظه فضایی و شاخص پروتئین کرِب در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی جوان محروم از خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rosuvastatin on clinical findings of patients with Carpal Tunnel Syndrome; An interventional pilot study
تأثیر روزوواستاتین بر یافته های بالینی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال؛ یک مطالعه آزمایشی مداخله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of moderate intensity endurance training on some fatty liver and metabolic indices in diabetic women with non-alcoholic fatty liver
اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر برخی شاخص های کبد چرب و متابولیک در زنان دیابتی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eight-week resistance training on serum level of βKlotho and FGF21 in diabetic women with non-alcoholic fatty liver disease
اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر غلظت سرمی پروتئین‌های بتاکلوتو و فاکتور رشد فیبروبلاست 21 در زنان دیابتی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the cytotoxic effects of the treated leaves of Dracocephalum moldavica (L.) using different elicitors on four human cancer cell lines
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره برگ تیمار شده بادرشبی (Dracocephalum moldavica (L. با استفاده از القاءکننده های مختلف بر روی چهار رده سلول سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adolescent morphine exposure increases the intensity of withdrawal syndrome and conditioned place aversion in adulthood
مواجهه موش‌های صحرایی نر با مورفین در دوره‌ی نوجوانی شدت سندرم محرومیت از مورفین و بیزاری مکانی شرطی شده در بزرگسالی را افزایش می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relapse: past, present findings and future perspective
بازگشت مجدد به سوء مصرف مواد: یافته های گذشته، حال و چشم انداز آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2019-12)


Effect of erythropoietin nano-capsules on anxiety caused by post-traumatic stress disorder (PTSD)
بررسی تاثیر نانو کپسول اریتروپویتین بر اضطراب ناشی از اختالل استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ethanoic extract of Cinnamomum Verum on serum sorbitol dehydrogenase and aldose reductase activity in the lens and testis of rats with diabetes mellitus
تاثیر عصاره اتانولی دارچین (Cinnamomum Verum) بر آنزیم های سوربیتول دهیدروژناز سرم و آلدوز ردوکتاز در بافت بیضه و عدسی چشم موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alfalfa ethyl acetate extract on osteoporosis in ovariectomized rats
اثر عصاره ی اتیل استاتی یونجه بر پوکی استخوان در موش های تخمدان برداری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction effects of intra-hippocampal injection of citalopram with estrogen and progesterone on passive avoidance memory and motor balance in male Wistar rats
اثرات برهم کنشی تزریق داخل هیپوکمپی سیتالوپرام با استروژن و پروژسترون بر روی حافظه اجتنابی غیرفعال و تعادل حرکتی در موش های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acute administration of Echium seed oil on seizures induced by pentylentetrazole in mice
بررسی اثرات تجویز حاد روغن بذر گل گاوزبان بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphine dependence increases gene expression of orexin type one receptors in locus coeruleus nucleus
وابستگی به مورفین سبب افزایش بیان ژن گیرنده نوع یک اورکسین در هسته لوکوس سرولئوس می‌شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postnatal homocysteine administration induces anxiety-like behavior in rats: protective effects of folic acid
تجویز هموسیستئین در دوره پس از تولد رفتارهای شبه اضطراب القا می کند: اثر محافظتی اسید فولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The locus coeruleus, a look at the causes of vulnerability
لوکوس سرولئوس، نگاهی به علل آسیب‌پذیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2019-10)


Modulatory role of neuropeptide FF receptor on hypophagy through melanocortin system in neonatal meat-type chickens
نقش میانجیگری نوروپپتید FF در هیپوفاژی القایی توسط سیستم ملانوکورتینی در جوجه های نوزاد نژاد گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Augmentation of analgesic effects following co-administration of vanilloid receptor blocker and cyclooxygenase type 2 inhibitor in rat formalin test
تقویت اثرات ضد دردی متعاقب تجویز همزمان مهارکننده گیرنده وانیلوئیدی و مهارکننده سیکلواکسیژناز نوع 2 در مدل درد فرمالین درموش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time course of neuroinflammation in rats after induction of traumatic brain injury by controlled cortical impact
تعیین بازه زمانی فراز و فرود التهاب عصبی در موش صحرایی پس از اعمال ضربه مغزی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Vitamin D3 on biochemical and histopathological changes, and oxidative stress in male Wistar rats induced by chronic non-bacterial prostatitis
تأثیر ویتامین 3 D بر تغییرات بیوشیمیایی سرم، هیستوپاتولوژی و استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی نر نژاد ویستار دارای پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha-lipoic acid prevents anxiogenic-like behavior in sleep deprived- rats
اثر بازدارندگی آلفا-لیپوئیک اسید بر روی رفتار شبه اضطرابی ناشی از محرومیت از خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of magnesium oxide nanoparticles on cyclophosphamide induced anxiety and involvement of muscarinic receptors in male mice
اثر نانو ذرات اکسید منیزیم بر اضطراب ناشی از سیکلوفسفامید و دخالت گیرنده های موسکارینی در موش کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carcinogenic and cytotoxic effects of Diazinon in the mouse: an in vivo and in vitro study
مطالعه اثرات سرطان‌زایی و سمیت سلولی دیازینون در موش سوری در شرایط درون تنی و برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of Zataria multiflora on the amyloid β25-35-induced cytotoxicity in PC12 Cells
بررسی اثرات محافظتی اسانس گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر سمیت سلولی القاشده توسط بتا آمیلوئید در سلول‌های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2019-7)


Investigation of the appropriate isolation methods of human dental pulp stem cells from third molars for osteogenic and adipogenic differentiation
بررسی روش‌های مناسب جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی از پالپ دندان آسیاب سوم افراد بالغ و تبدیل آن به بافت استخوان و چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progesterone on the seizures of the lithium-pilocarpine model in the female ovariectomized rat: an investigation on behavioral, biochemical and the activity of glutamine synthetase enzyme
اثر پروژسترون بر تشنج های حاد ناشی از مدل لیتیوم-پیلوکارپین در موش ماده اواریکتومی شده: بررسی رفتاری، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep brain stimulation of the lateral hypothalamic area alters dopamine receptors in the prefrontal cortex of morphine-dependent rats
تحریک عمقی مغز در ناحیه هیپوتالاموس کناری میزان گیرنده‌های دوپامینی را در قشر پیش‌پیشانی موش‌های صحرایی وابسته به مورفین تغییر می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of metformin on morphine induced working memory defects in rats
تاثیر متفورمین بر نقص حافظه کاری القا شده با مورفین در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of thiamine, dexamethasone and N-acetyl cysteine administration on axonal sprouting after sciatic nerve transection in rat
مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of co-trimaxazole on REP-529 and TNF-α transcription levels in the brain of Toxoplasma gondii infected-mice
تاثیر کوتریماکسازول بر رونویسی قطعه تکراری ۵۲۹ و فاکتور نکروز توموری آلفا در مغز موش‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of apoptosis related molecular profile in the hippocampus following microinjection of amyloid-beta into the rat’s entorhinal cortex; Protective role of calcium channel blockers
ارزیابی تغییرات مولکولی مرتبط با آپوپتوز درناحیه هیپوکامپ متعاقب تزریق بتا آمیلوئید در قشر انتورینال موش صحرایی؛ نقش محافظتی مسدود کننده های کانال کلسیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of intraperitoneal and local thiamine administration on the neuronal death of dorsal root ganglion after sciatic nerve transection in rat
مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2019-3)


Changes in parathormone and thyroid stimulating hormones in male rats following administration of radio-gallium citrate
تغییرات هورمون‌های پاراتورمون و محرکه تیروئید در موش صحرایی نر متعاقب دریافت رادیو داروی سیترات گالیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ghrelin hormone on level of tumor necrosis factor alpha and gene expression of cytochrome b and interleukin 10 in substantia nigra in an animal model of Parkinson’s disease
اثر هورمون گرلین بر میزان عامل نکروز تومور آلفا و میزان بیان ژنهای سیتوکروم b و اینترلوکین 10 در جسم سیاه در یک مدل موشی بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concomitant effect of vildagliptin and ischemic post-conditioning on myocardial infarction and expression of microRNA-140 and microRNA-125b following ischemic injury-reperfusion injury in rats with type-II diabetes
تاثیر توام ویلداگلیپتین و پساآمادگی ایسکمیک بر انفارکتوس قلبی و میزان بیان میکروریبونوکلئیک اسید 140 و 125b به دنبال آسیب ایسکمی-پرفیوژن مجدد قلب موش‌های مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the most accurate technique among various histological methods for evaluation of the efficacy of neuroprotective agents in animal model of multiple sclerosis
تعیین دقیقترین روش از بین چند روش مختلف بافت‌شناسی جهت ارزیابی اثربخشی ترکیبات محافظ نرونی در مدل حیوانی بیماری ​مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of anti-inflammatory and analgesic effects of hydroalcoholic extract of Scrophularia striata seeds in male mice
مطالعه اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی دانه گل میمونی سازویی (Scrophularia striata) بر ​موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of benfotiamine administration on tensile strength of sciatic nerve and its acellular scaffold in streptozotocin-induced diabetes in rat
بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلول‌زدایی شده آن در موش‌های صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ascorbic acid microinjection on spatial memory and oxidative stress in an experimental model of Alzheimer’s disease induced by streptozotocin
اثرات ریز تزریق اسید­آسکوربیک بر حافظه فضایی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش­های آلزایمری شده از طریق استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Peripheral mechanisms in developing neuropathic pain
سازوکار­های محیطی القاکننده­‌ی درد نوروپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2018-12)


The role of statins in Alzheimer's disease
نقش استاتین ها در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A systematic review and meta-analysis of the relationship between toxoplasmosis and epilepsy
مرور سیتماتیک و متا-آنالیز ارتباط بین توکسوپلاسموز و صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optogenetics: control of living cells by light
اپتوژنتیک: کنترل سلولهای زنده با استفاده از نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) action in Parkinson's disease
عملکرد داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی در بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the pharmacological effects of Matricaria chamomilla
مروری بر اثرات دارویی بابونه (Matricaria chamomilla )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on health benefits of echium oil; as dietary vegetable source of essential fatty acids
مروری بر اثرات مفید روغن بذر گل گاوزبان بعنوان منبع گیاهی تامین اسیدهای چرب ضروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ischemic conditioning strategies for kidneys protection: From experimental findings to clinical application
استراتژی شرطی سازی ایسکمیک جهت حفاظت از کلیه ها: از یافته های آزمایشگاهی تا کاربرد بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on therapeutic effects of marine bioactive peptides in animal models and human
مروری بر اثرات درمانی پپتیدهای زیست‌فعال آبزیان در مدل‌های جانوری و انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2018-10)


Effect of Levisticum officinale extract on oxidative stress markers, testosterone level and histology of testis tissue in diabetic rats
اثر عصاره کرفس کوهی (Levisticum officinale) بر شاخص های استرس اکسیداتیو، میزان تستوسترون و هیستولوژی بافت بیضه موشهای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhancement of imipramine-induced antinociception by transcutaneous electrical nerve stimulation in formalin test
افزایش پاسخ بی دردی ناشی از ایمیپرامین با تحریک الکتریکی فراجلدی عصب در تست فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of anxiolytic and hypnotic effects of hydroalcoholic extracts of Lemon Verbena in mice
بررسی اثرات ضداضطرابی و خواب آوری عصاره هیدرو الکلی گیاه به لیمو در موش های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of chemical compounds and effects of Achilea wilhelmsii L essential oil on antioxidant and malondialdehyde levels of serum and brains of reserpined mice
بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات اسانس بومادران Achilea wilhelmsii L. بر سطح آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدئید سرم و مغز موش‌ سوری رزرپینه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of insulin and somatostatin on water intake in neonatal chickens
اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Extraction of high quality ribonucleic acid molecules from the rat brain by means of an inexpensive method
استخراج مولکول های اسید ریبونوکلئیک با کیفیت بالا از مغز موش صحرایی با استفاده از یک روش ارزان قیمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of anxiolytic and hypnotic effects of aqueous and hydroalcoholic extracts of salvia officinalis in adult mice
بررسی اثرات ضد اضطرابی و خواب آوری عصاره های آبی و الکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) در موشهای سوری بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 weeks submaximal endurance training and detraining and GnRH agonist on serum level of TNF-α in girl with central precocious puberty
اثر 12 هفته تمرین استقامتی زیربیشینه، بی تمرینی و آگونیست هورمون آزاد کننده گونادوتروپین بر غلظت سرمی عامل نکروزه کننده تومور در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2018-7)


Effect of hypothyroidism on Zinc and Copper levels of seminal plasma in rats
تاثیر کم کاری تیروئید بر میزان عناصر کمیاب مس و روی در مایع منی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatic adverse effects of performance-enhancing drugs in Iranian male bodybuilders
اثرات جانبی داروهای نیروزا بر روی کبد ورزشکاران پرورش اندام ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ascorbic Acid on working memory, anxiety like-behavior and the activity of Glutation Peroxidase (GPx) in ovarectomized mice
اثر آسکوربیک اسید بر حافظه کاری، رفتار شبه اضطرابی و سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در موش های سوری اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ampakine Farampator (CX691) on working memory in a rat model of Alzheimer's disease induced by Amyloid beta 1-42
تاثیر آمپاکین فارامپاتور (CX691) بر حافظه کاری در یک مدل بیماری آلزایمر القا شده با آمیلوئید بتا 42-1 در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of melatonin against morphine induced neurotoxicity in PC12 cells
اثرات محافظتی ملاتونین بر سمیت عصبی ناشی از مورفین در سلول های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Atricaria chamomilla essential oil with physical training improves passive avoidance memory of Wistar rats
تقویت حافظه احترازی غیر فعال در موش‌های صحرایی نژاد ویستار بر اثر تجویز اسانس بابونه همراه با تمرینات بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of NADPH oxidase and aryl hydrocarbon receptor in melanogenesis by B16/F10 cell line
بررسی ارتباط متقابل NADPH oxidase وگیرنده آریل هیدروکربن در تولید ملانین از سلول‌های کشت داده شده ملانوسیت رده B16/F10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrophysiological evidence for the presence of a new chloride channel in rat brain mitochondrial inner membrane
شواهد الکتروفیزیولوژی مبنی بر وجود یک کانال جدید کلر در غشاء داخلی میتوکندری مغز موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2018-3)


Evaluation of antioxidant activity and cytotoxicity of an ethanol extract of Cannabis sativa on human breast cancer MDA-MB-231 cell line
ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی عصاره اتانولی گل شاهدانه (Cannabis sativa) بر روی سرطان پستان رده سلولی MDA-MB-231
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of verapamil on learning and memory deficits induced by methamphetamine in rat
اثر حفاظتی وراپامیل بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از مت‌آمفتامین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of metformin against hydrogen peroxide-induced apoptosis in human vascular endothelial cells
بررسی اثر متفورمین بر آپوپتوز ناشی از پراکسید هیدروژن در سلول های اندوتلیال انسانی جدا شده از سیاهرگ بند ناف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of silymarin and Artichoke (Cynara scolymus) flavonoids against apoptosis of cultured spinal cord the motor neurons of adult mice
نقش حفاظتی سیلیمارین و فلاونوئید‌های آرتیشو (Cynara scolymus) در مقابل آپوپتوزیس نورون‌های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش‌های سوری بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant effects of Trifolium pratense hydroalcholic extract in mice
بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره شبدر قرمز (Trifolium pratense L) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dopamine decreases the stimulatory effects of kisspeptin on serum LH hormone concentrations in male rats
دوپامین اثرات تحرکی کیس‌پپتین بر غلظت سرمی هورمون LH را در موش های صحرایی نر کاهش می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of hydro-alcoholic extract of Portulaca oleracea on LPS-induced oxidative damage in the hippocampus of rats
اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه بر بهبود آسیب اکسیداتیو القا شده توسط لیپوپلی ساکارید درهیپوکمپ موش‌صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pre- and postnatal probiotic supplementation on anxiety of prenatally stress-exposed rats
تاثیر تجویز مکمل پروبیوتیک قبل و بعد از تولد بر میزان اضطراب موشهای صحرایی در معرض استرس در دوران جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2017-12)


Structure and function of blood-testis barrier and its role in damages induced by environmental contaminants
ساختار و عملکرد سد خونی-بیضوی و نقش آن در ایجاد آسیبهای تولید مثلی ناشی از آلاینده های محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of nitrergic system and Cyclooxygenase-2 on serum level of leptin in diabetic neuropathy in male rats
اثر متقابل سیستم نیتررژیک و سیکلواکسیژناز-۲ بر سطح سرمی لپتین در درد نوروپاتی دیابتی در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of naringin on muscle fatigue in female rats
تاثیر نارینژین بر خستگی عضلانی در موش های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of propylthiouracil-induced hypothyroidism on serum levels of manganese and vanadium in male rats
اثر القای کم کاری تیروئید با پروپیل تیواوراسیل بر میزان سرمی منگنز و وانادیوم در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of nitric oxide on ischemic hippocampus during renal ischemic preconditioning
نقش نیتریک اکساید بر هیپوکامپ ایسکمیک در طی ایسکمی پره کاندیشنینگ کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of opium addiction and six other risk factors on hypertension: a population-based study in 5900 adults in Kerman
بررسی اثر اعتیاد به تریاک و شش عامل خطر دیگر بر پرفشاری خون با استفاده از یک مطالعه جمعیتی بر روی 5900 نفر در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of NMDA receptors in induction of LTP in spinal WDR neurons after L5 spinal nerve transection in male wistar rats
بررسی نقش گیرنده گلوتاماتی NMDA درالقای LTP در نرون های شاخ خلفی نخاع پس از قطع عصب نخاعی L5 در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resveratrol supplementation and aerobic training on cardiac tissue alteration of rats with acute myocardial infarction
اثر مکمل‌یاری رزوراترول و تمرین هوازی بر تغییرات بافت قلب در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2017-10)


Allele and genotype frequencies of VKORC1 in Birjand population
تعیین فراوانی آللی و ژنوتایپی ژن VKORC1 در جمعیت شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intra-paraventricular nucleus microinjection of D2 receptors antagonist, sulpiride, reduces food intake in 24 hours food-deprived rats
تزریق سولپیراید، آنتاگونیست گیرنده D2 دوپامینی، به داخل هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموس دریافت غذا در موش 24 ساعت محروم از غذا را کاهش می دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute aerobic activity on spatial learning in rats
تاثیر یک دوره کوتاه‌مدت فعالیت هوازی بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cinnamon-extract supplementation on VEGF and Endostatin level in hind leg muscle of aged rats after one session of exhaustive exercise
تاثیر یک دوره مکمل‌دهی عصاره دارچین بر پاسخ VEGF و اندوستاتین بافت عضلات اندام عقبی بعد از یک جلسه فعالیت وامانده ساز در موش‌های صحرایی مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on protective effects of minocycline on memory deficits after cerebral ischemia due to transient bilateral occlusion of common carotid arteries in rat
بررسی اثرات محافظت عصبی مینوسیکلین بر آسیب حافظه متعاقب ایسکمی مغزی ناشی از انسداد گذرای دو طرفه شریان کاروتید مشترک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of capsaicin (TRPV1 receptor agonist( injection into the periaqueductal gray region on morphine antinociception in sterptozotocin induced diabetic rats using tail flick test
تاثیر تزریق کاپسایسین، آگونیست گیرنده TRPV1، به ناحیه دور قنات مغزی بر اثر ضد دردی مرفین در تست تکان دم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute facial pain and allodynia in rat model of post-traumatic stress disorder
درد حاد و آلودینیای ناحیه صورت در موش های صحرایی نر متعاقب اختلال بعد از تروما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing some experimental models of ventricular arrhythmia in rat isolated heart and efficacy of a left ventricular smart ablation protocol in control of arrhythmia
معرفی چند مدل آزمایشگاهی ایجاد آریتمی بطنی در قلب جداشده موش صحرایی و ارزیابی مدل سوزاندن هوشمند بطن چپ جهت مهار آریتمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2017-7)


Reduction in motivation for morphine self-administration following dendrosomal nanocurcumin administration in rats
کاهش انگیزه به خود تزریقی مرفین بدنبال تجویز نانوکورکومین دندروزومی در موش آزمایشگاهی بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of kisspeptin/GPR54 pathway in mediating morphine's effects on hypothalamic NPY gene expression in male rats
نقش مسیر کیس‌پپتین/GPR54 در میانجیگری اثرات مرفین بر بیان ژن نوروپپتید Y در هیپوتالاموس موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Arsenic trioxide-induced hepatotoxicity model in mice according to the treatment protocol of acute promyelocytic leukemia
ایجاد مدل سمیت کبدی ناشی از داروی آرسنیک تری اکساید در موش سوری بر اساس پروتوکل درمانی بیماران مبتلا به لوکمی پرومیلوسیتیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of a single bout of aerobic activity and sauna on blood free fatty acids levels
مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و حمام سونا بر سطوح اسیدهای چرب آزاد خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biphasic-toxic effects of digoxin on doxorubicin cardiomyopathy in rats: Potential role as an indicator of acute cardiotoxicity
اثرات دو فازی- سمی دیگوگسین بر کاردیومیوپاتی ناشی از دوکسوروبیسین: نقش بالقوه به عنوان یک شاخص سمیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intracerebroventricular injection of L-arginine on relative expression of mRNA of glutamic acid decarboxylase 1 and 2 (GAD1 and GAD2) genes in brain stem of neonatal chicken
اثر تزریق داخل بطنی مغزی L-آرژینین بر میزان بیان نسبی mRNA ژن‌های گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز 1 و 2 (GAD1 و GAD2) در ساقه مغز جوجه‌های نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biophysical properties of single 346 pS potassium channel of hepatocyte endoplasmic reticulum in diabetic rats
رفتار بیوفیزیکی تک کانال پتاسیمی 346 پیکوزیمنسی در شبکه اندوپلاسمیک هپاتوسیتها در موشهای صحرایی تحت دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intrauterine injection of androgen on reproductive system and hormonal changes in adult female rat's offspring
اثر تزریق داخل رحمی آندروژن بر سیستم تولیدمثلی و تغییرات هورمونی در زاده های ماده بالغ موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2017-3)


Does mobile phone wave affect brain function?
آیا امواج تلفن همراه بر عملکرد مغز اثر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brain mitochondrial 93 pS cationic channel activities impaired in diabetic rats
فعالیت کانال کاتیونی 93 پیکو سیمنسی میتوکندری مغز در موش‌های دیابتی دچار اختلال می گردد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effect of Polygonum hyrcanicum methanolic extract on the carbon tetrachloride induced hepatotoxicity in mice
بررسی اثر محافظت کبدی عصاره متانلی گیاه هفت بند خزری (Polygonum hyrcanicum) بر سمیت کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of maximum exercise capacity in adult male rats with fetal hypothyroidism
کاهش حداکثر ظرفیت ورزشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دارای هیپوتیروئیدی جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic extract of Glycyrrhiza glabra rhizome on motility of rat isolated ileum and its interaction with cholinergic and adrenergic systems
تأثیر عصاره آبی-الکلی ریزوم شیرین بیان بر حرکات ایلئوم مجزای موش صحرایی نر و تداخل آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of acute injection of corticosterone and progesterone on memory retrieval in the proestrus and diestrous stages in adult female rats
اثرات تزریق حاد کورتیکوسترون و پروژسترون بر به‌خاطرآوری حافظه اجتنابی در فازهای پرواستروس و دی‌استروس در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematologic effects of isotonic physiologic serum, hypertonic saline 7.2% and hypertonic dextrose 50% solutions in healthy male dogs
اثرات هماتولوژیک محلول‌های ایزوتونیک سرم فیزیولوژی، نمکی هیپرتونیک 2/7% و قندی هیپرتونیک 50% در سگ‌های نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effect of (−)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on toxicity induced by bisphenol A in bone marrow mesenchymal stem cell in adult rat
مطالعه اثر اپی‌گالو‌کاتچین‌-3-گالات بر مهار سمیت القاء شده توسط بیسفنول آ در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی بالغ در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles