مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/28 | 

اهداف و زمینه‌ها
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران مقالات اصیل و پژوهشی مبتنی بر تحقیقات علمی در زمینه فیزیولوژی و فارماکولوژی با نگاه ویژه به یافته های جدید و نوآورانه که توسط داوران همتراز داوری شده را منتشر می کند. محدوده تحقیقات فارماکولوژی شامل فارماکودینامی، فارماکوکینتیک، فارماکوژنتیک، دانش و فعالیت های مرتبط با ردیابی ،ارزیابی ،گزارش دهی و پیشگیری از عوارض دارویی یا سایر مشکلات مرتبط با داروها، پایش غلظت درمانی داروها، تداخلات دارویی، کارآزمایی های بالینی، کشف اهداف جدید دارویی و داروهای جدید،  فارماکولوژی طب سنتی، گیاهان دارویی، تداخلات داروها با گیاهان دارویی، تمام زمینه های فارماکولوژی تجربی و بالینی، نوروفارماکولوژی، نوروسایکوفارماکولوژی، فارماکولوژی بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی، ایمونوفارماکولوژی، متابولیسم دارو، تعامل مواد شیمیایی با سیستم بیولوژیکی، و دامنه وسیعی از علم سم شناسی می‌باشد. محدوده تحقیقات فیزیولوژی شامل فیزیولوژی سلول، الکتروفیزیولوژی، غدد درون ریز و متابولیسم، فیزیولوژی دستگاه گوارش و کبد، فیزیولوژی قلب و گردش خون، فیزیولوژی ریوی، فیزیولوژی یکپارچه و مقایسه‌ای، فیزیولوژی کلیه، فیزیولوژی ژنومیک، نوروفیزیولوژی، فیزیولوژی دفاعی، اکوفیزیولوژی، فیزیولوژی تکاملی، فیزیولوژی و بیماری ها، کاربرد بالینی فیزیولوژی، جراحی و فیزیولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی، فیزیولوژی و بیوفیزیک، فیزیولوژی حیوانی، فیزیولوژی دامپزشکی، فیزیولوژی و بیومکانیک، آموزش فیزیولوژی، علوم نانو در فیزیولوژی، علوم پایه و فیزیولوژی کاربردی، و پاتوفیزیولوژی می‌باشد. مقالات باید مکانیسم های فیزیولوژیکی یا دارویی جدید را در سطح غشا سلولی، سلولها، بافت ها و اندامها نشان دهند. مطالعات بالینی که از اهمیت بنیادی برخوردار بوده و تاثیر مستقیمی بر پاتوفیزیولوژی دارند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://ijpp.phypha.ir/find-1.127.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب